5G LIVE Connect 服務

5G LIVE Connect
服務
專業版
5G LIVE Up 直播方案

全日任用 5G 數據開 Live


高清、流暢實時直播


各大社交媒體適用


隨時拎起手機開 5G 高清Live,全日任用,24小時真人Show 都唔怕數據「爆煲」!

戶外直播

郊外活動、街頭演出 easy job

室內直播

無Wifi唔使怕,5G Live實時互動
月費1
$148 $98/月
12個月
合約期
包括^
120日Pass
任用5G本地數據開Live

(其後收費$15/日)
 
24個月
合約期
包括^
240日Pass
任用5G本地數據開Live

(其後收費$15/日)
更多優惠
網絡優先體驗

5G Live 專屬Net+ LIVE#
(原價$128)

立即透過即時網上對話 3iChat /3toTalk數碼銷售專員查詢及登記


^於一日內 (一日指00:00-23:59香港時間)使用指定應用程序,包括YouTube、Facebook、Instagram、微信、Zoom並累計本地數據使用量超過500MB,我們將扣除一日通行證。其後將按每日$15收費。
#Net+ LIVE 服務: 你將獲分配較多上載網絡資源及提高使用上載網絡之優先次序,從而提升你的流動數據體驗。而下載網絡資源分配亦將因應網絡情況而分配會較少。
*實際5G網路數據體驗可能應某些因素而受影響,包括但不限於網絡設定/規格或覆蓋、手機裝置之個別性能或功能、傳輸技術、網絡流量及使用情況、網站伺服器速度、其他內容供應商的服務穏定性、天氣狀況及其他環境因素(如受大廈、山嶺、隧道等障礙物)可能引致無線電干擾現象。須受3香港5G服務使用條款及細則約束。
按此瀏覽5G網絡增值服務條款及細則
以上月費計劃須受有關條款及細則約束,詳情請按此、向3Shop店員或致電3服務熱線1033查詢。
  • 登記人必須年滿18歲。
  • 和記電話有限公司("本公司")將考慮登記人(包括本公司現有及非現有客戶)之賬戶繳費記錄、信用及服務合約狀況等因素,而決定安排上台服務,包括:
    • 若登記人名下賬戶尚有逾期欠款,本公司將要求登記人繳清所有欠款方可申請上台服務。
    • 本公司可因應登記人的信用狀況及其它賬戶記錄,拒絕申請上台服務。
  • 本公司保留更改是次登記活動之條款及細則的權利。本公司可就有關條款、細則及所有爭議作出最終決定。如有更改, 恕不另行通知。